Общи условия - Ferrous - Автомобилни фланци
Количка

Общи условия

Общи условия и условия за ползване на сайт на ФЕРЪС ЕООД

Уважаеми посетители, моля да прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате уеб-сайта. Изложените по-долу „Общи условия“ определят принципите за ползване на сайта на „ФЕРЪС“ ЕООД. Те определят и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет страницата и неговите клиенти, гаранционните условия, както и условията и процедурата по рекламация.

Използвайки сайта на „ФЕРЪС“ ЕООД, Вие се съгласявате с тези условия. Ако не ги приемате или нямате навършени 18 години, моля НЕ използвайте сайта.

С попълването на заявка за поръчка от нашия сайт или искане за предоставяне на допълнителна информация относно предлаганите от нос стоки и услуги, Вие се съгласявате, че приемате настоящите Общи условия, запознали сте се с Политиката за поверителност и приемате изискванията за поръчка на предлаганите от нас стоки и услуги.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЕРЪС ЕООД

Настоящите Oбщи условия са предназначени за уреждане на взаимоотношенията между Феръс ЕООД, ЕИК: 205001089, наричано за краткост “Доставчик” и Клиентите, наричани по-долу “Ползватели”/ „Потребители“, на платформата за електронна търговия www.ferrousbg.com, наричано по-долу “Сайт”).

Чл.1. (1) Данни за Търговеца.

Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията:

 • Наименование на дружеството: „Феръс“ ЕООД
 • ЕИК: 205001089
 • Седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Пазарджик, гр.Пазарджик, п.к.4400, ул.“Казармена“ № 2
 • Представлява се от Управителя Бончо Илиев Луджев
 • Дружеството се представлява от Управител, а орган на управлението му е Общо събрание.

Данни за контакт:

Чл.2. (1) Собственикът на сайта www.ferrousbg.com се базира в Република България и се управлява от територията на Република България.

(2) Общите условия за ползване на сайта са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство.

(3) Достъпността на сайта чрез интернет от други държави, различни от България, не променя юрисдикцията – за всички ползватели са в сила настоящите Oбщи условия.

(4) Ако съдържанието или условията на сайта са в противоречие със законодателството на страната, в която пребивава ползвателят, последният следва да се откаже от ползването на предоставяните от  www.ferrousbg.com стоки и услуги.

Чл.3. Надзорни органи и органи, свързани с възможността за подаване на жалби в България са:

Комисия за защита на личните данни

 • Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
 • тел.: (02) 91 53 519
 • факс: (02) 91 53 525
 • Email: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

 • Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
 • тел.: 02 / 933 0565
 • факс: 02 / 988 42 18
 • Телефон на потребителя: 0700 111 22
 • Интернет страница: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията

 • Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 18
 • тел: 02 935 61 13 – деловодство
 • факс: 02 980 73 15
 • Email: cpcadmin@cpc.bg
 • Интернет страница: www.cpc.bg

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.4.(1) Настоящите Общи условия съдържат информация, въз основа на която „Феръс“ ЕООД (по-надолу за краткост наричано „Дружество“) предоставя информация на ползвателите си, посредством сайта www.ferrousbg.com

(2) Тези Общи условия обвързват всички ползватели, които посещават или ползват сайта на Дружеството.

(3) С посещението на сайта www.ferrousbg.com ползвателят потвърждава, че:

  • е навършил пълнолетие, съгласно законодателството на Република България (18 години);
  • е напълно правоспособен и дееспособен гражданин;
  • е запознат и съгласен с описаните по-долу изисквания и условия;
  • дава изричното си съгласие доброволно предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите, визирани в сайта на Дружеството или изрично определени в закон или друг нормативен акт. Условията важат и са задължителни за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайта.

Чл.5. Феръс ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

Чл.6. Идентифицирането на всеки ползвател в сайта, се прави с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия и Политиката за поверителност, за съхранение на IP адреса му (в случай, че е необходимо), за обработка на данните му при изпращане на запитване, както и за събиране на всяка друга информация, необходима за ползване на сайта.

Чл.7. Основният език, на който ще разменят кореспонденцията си Дружеството и ползвателят (по-надолу за краткост наричани „СТРАНИ“) е български.

Чл.8. Дружеството е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.

Чл.9.(1) В настоящия сайт може да има връзки и към други интернет страници на наши партньори, държавни и/или общински институции и организации и др., в които е възможно да се прилагат различни от настоящите Общи условия.

(2) Сайтът съдържа елементи, които са защитени съгласно Закона за авторското право и сродните му права и други международни закони за авторските права, поради което копирането, снемането или ползването на сайта, информация, изображения или отделни части от него, включително запазването му върху носител е изрично забранено. Всички изображения и снимки на сайта са авторски и са собственост на „Феръс“ ЕООД.

(3) В случай, че трето лице ползва съдържанието на сайта или негов продукт, задължително трябва да сложи линк, към сайта на Дружеството и да упомене, че  продуктът е използван/ взет от сайта. В случай, че се установи нарушение на настоящата алинея, „Феръс“ ЕООД си запазва правото да потърси отговорност от всяко лице, извършило нарушение, по съдебен ред.

ІIІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.10. Феръс ЕООД си запазва правото да променя по всяко време Общите условия за ползване на сайта, дизайна и съдържанието му, без предварително уведомление, като при промяна, се задължава да уведоми по подходящ начин своите ползвателя в 7-дневен срок от настъпилата промяна.

Чл.11.(1) Страните се съгласяват, че всяко изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо тях след изричното уведомяване на ползвателя от страна на Дружеството, чрез изпращане на индивидуален и-мейл или телефонно обаждане, в случай, че ползвателят е оставил данни за контакт или с качено съобщение на видно място на сайта.

(2) Ползвателят се счита за надлежно уведомен, освен ако не заяви изрично, че не приема промените с изпратено писмено уведомление до Дружеството на адрес: област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к.4400, ул.“Казармена“ № 2 или и-мейл ferrousbg@gmail.com. В случай, че ползвателят не приеме изменението на Общите условия, същият няма право да използва сайта и услугите, посочени в него.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на сайта на Дружеството, във връзка с изменението на тези Общи условия или друга информация, която касае ползвателя, ще бъдат изпращани на електронната поща, в случай, че същият е предоставил такава.

(4) Страните се съгласяват, че електронните писма, изпратени по реда на ал.3 не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие.

(5) Ползвателят се съгласява, че при промяна на предоставения от него електронен адрес за контакт, ще уведоми Дружеството в 7-дневен срок от настъпване на промяната, в случай, че електронния адрес е необходим за кореспонденция между страните или с друга цел изрично упомената в настоящите Общи условия или в нормативен акт.

(6) В случай, че ползвателят не уведоми Дружеството за настъпила промяна на електронния адрес, в срока по ал. 5, всички съобщения, изпратени от Дружеството до него, ще се считат за валидно изпратени, а ползвателят уведомен надлежно за настъпилата промяна.

Чл.12. Дружеството публикува Общите условия на адрес www.ferrousbg.com заедно с всички изменения и допълнения към тях.

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл.13. „Феръс“ ЕООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Дружеството за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Чл.14.(1) Дружеството не носи отговорност за:

  • Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
  • Информацията, включена в други сайтове, които препращат чрез линкове към сайта на „Феръс“ ЕООД, както и последиците от тяхното посещаване;
  • Информацията, публикувана в сайта на Дружеството, както и сигурността и безопасността на публикуваните материали, за постоянната достъпност на сайта или за налични грешки;

(2) Феръс ЕООД си запазва правото да ограничи или блокира по всяко време достъпа на всеки един ползвател до сайта или части от сайта.

Чл.15.(1) Дружеството, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на сайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на сайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на сайта), освен ако такава щета не е в резултат от умишлени виновни действия от страна на Дружеството.

(2) Дружеството не носи отговорност за никакви повреди на компютърно оборудване или заразяването му с вируси, вследствие на достъп, използване или разглеждане на сайта или използването на съдържанието му.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл.16. Сайтът на Дружеството съдържа информация за предоставяните от „Феръс“ ЕООД стоки и услуги, с подробно описание на всяка от тях.

Чл.17. Сайтът на „Феръс“ ЕООД, достъпен на адрес в Интернет www.ferrousbg.com, e платформа тип витрина/демонстративен онлайн каталог, чрез която ползвателят има възможност да се запознае с продуктите на фирмата и да намери информация по какъв начин може да сключи договор за покупка от разстояние и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки и услуги, включително и:

  1. Да преглежда услугите и стоките, техните характеристики, цени, условия за доставка и др., налични на сайта на Дружеството;
  2. Да получава информация за нови стоки и услуги, предлагани от Доставчика;
  3. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона, чрез интерфейса на www.ferrousbg.com
  4. Да упражнява правото си на отказ от сключване на договор, когато е приложимо съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл.18. По силата на сключения с ползвателя договор за покупка от разстояние, Доставчикът се задължава да организира доставката и да прехвърли собствеността на ползвателя на поръчаните от него стоки.

Чл.19. Ползвателят заплаща на Доставчика цена за доставените стоки съгласно условията, определени в настоящите Общи условия, както и с други документи, налични на сайта на Дружеството.

Чл.20.Ползвателят на сайта има възможност да се запознаят с предлаганите от нас продукти и стоки, както и:

  1. Да получи информация за наличност и количество на предлаганите от Дружеството стоки;
  2. Да получава информация за нови продукти;
  3. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона, чрез сайта на Дружеството;

Чл.21. Дружеството гарантира правата на ползвателя, предвидени съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл.22.(1) Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги са посочени в отделни категории и се отнасят за всеки отделен продукт.

(2) Продуктите, които се намират на сайта на www.ferrousbg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на „Феръс“ ЕООД.

(3) Цветовете на стоките, показани в сайта зависят от настройките на монитора на всеки ползвател.

(4) В случай, че информацията, посочена на сайта на Дружеството не е достатъчна, може да се обърнете към нас, като ни изпратите и-мейл на адрес: ferrousbg@gmail.com или се свържете с нас на телефон 0893 339 010, 0896 333 451

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 23.(1) Достъпът до сайта и ползването му са безплатни.

(2) За да използвате сайта на Дружеството не е необходима регистрация.

(3) Личните данни на ползвателите са необходими само, с цел контакт, предоставяне на допълнителна информация за дейността на Дружеството или за предлаганите от него стоки и услуги или за изпращане на запитване. Личните данни на ползвателите се съхраняват в съответствие с действащото българско законодателство.

(4) В случай, че ползвател предостави на Доставчика повече от необходимите лични данни, декларира, че го прави напълно доброволно, информиран е за целите и срока за обработка на личните му данни, както и че е запознат с правото му по всяко време да поиска от Дружеството личните му данни да бъдат заличени, коригирани или обработвани ограничено, в случай, че са налице определени законови предпоставки за това.  

(5) При въвеждане на данни с цел контакт или предоставяне на информация  от Дружеството, ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. 

Чл.24. Ползвателят използва услугите на www.ferrousbg.com на своя собствена отговорност. Ако ползвателят, чрез своите действия умишлено нанесе технически повреди на сайта или системите на Дружеството, „Феръс“ ЕООД си запазва правото да упражни всички законови възможности, да защити своите интереси, както и да търси пълна отговорност за причинените вреди и пропуснати ползи.

VII. ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл.25.(1) Доставчикът предоставя на ползвателя (клиента) възможност да закупува предлаганите в www.ferrousbg.com стоки, след отправяне на заявка и след това заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

(2) Ползвателят сключва с Доставчика договор за покупка от разстояние на избраната стока или услуга. Договорът се сключва на български език.

Чл.26. Поръчките се осъществяват на територията на Република България.

Чл.27.(1) Заявки за поръчки се приемат в рамките на обявеното работно време или извън работно време по желание на собственика/служителя. Поръчките се изпращат чрез куриерска фирма при наложен платеж с пощенски паричен превод.

 (2) Поръчки, направени през почивни и празнични дни се обработват през първия следващ работен ден. Поръчки, направени след 15,00 ч. на съответния работен ден, се обработват на следващия работен ден.

Чл.28.Поръчка от сайта на „Феръс“ ЕООД може да се извършва:  

(1) Чрез електронна поща, по телефон

  1. Клиентът може да направи заявка за покупка чрез електронна поща на адрес:  ferrousbg@gmail.com или на телефони 0893 339 010, 0896 333 451. При поръчка, Доставчикът ще изиска от клиента информацията, посочена в чл. 29, ал. 1, т. 1-6 от настоящите Общи условия.
  2. Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез отговор на електронна поща или по телефон. 

(2) Чрез Интернет страницата на адрес: www.ferrousbg.com не може да бъде направена онлайн заявка за поръчка посредством софтуера и платформата на сайта, тъй като това не е онлайн магазин, а интернет страница тип витрина с информационна цел.

Чл.29. Условия за изпълнение на поръчка по телефон или имейл адрес.

(1) След провеждане на телефонен разговор или писмена кореспонденция се уточняват необходимите технически данни за продукта, данните за доставка, срок за изпълнение ако е по-поръчка, общата стойност на стоката и доставката.  За да бъде завършена поръчката, Клиентът следва да отбележи, че се съгласява с Политика за поверителност. Това означава, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни за реализиране на поръчката, с маркетингово – рекламна цел, както и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от сайта услуги.

(2) В случаите, в които има забавяне по изпълнението на поръчката, Клиентът се уведомява за причината за забавянето и му се дава ориентировъчен срок на доставка, а той от своя страна има право да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка или да откаже поръчката.

(3) Доставчикът има правото да не достави част или всички стоки от пръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички възникнали случаи „Феръс“ ЕООД уведомява за това Клиента чрез електронна поща или по телефон. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.

Чл.30. Към всяка поръчка се издават документи за продажба под формата на фактура или касов бон (в случай на доставка с куриерска фирма е възможно предоставянето на Разписка за пощенски паричен превод от куриера.

Чл.31(1) Поръчката между Доставчика и Клиента се извършва на български език.

(2) „Феръс“ ЕООД изпраща поръчаните стоки чрез куриерска фирма на избрания от клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от клиента данни са неверни или заблуждаващи. Продажната цена се заплаща с наложен платеж в куриерската фирма (на куриера) при получаване на стоката, заедно с разходите за доставка.

(3) Доставка на поръчаната стока се извършва в срок до 5 работни дни. Доставчикът е длъжен да достави стоките, като ги предаде на потребителя без неоправдано забавяне в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора, освен ако страните са уговорили друго.

(4) Когато стоката не бъде доставена и предадена в срока, определен в договора, или в рамките на срока по ал. 3, потребителят има право да изисква доставката и предаването на стоките да бъде извършено в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако „Феръс“ ЕООД не достави и предаде стоките в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

(5) В случай, че клиентът не вземе пратката си в посочения от куриерската фирма срок (най-често 7 дни) и стоката се върне обратно при нас, като непотърсена, „Феръс“ ЕООД си запазва правото да откаже приемането на други поръчки, направени от този клиент.

VIII. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

Чл.32. Всички цени, публикувани на страниците на www.ferrousbg.com са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20 % съгласно българското законодателство.

Чл.33. Указаните цени на отделните стоки са за единична бройка или за комплект от 2бр. В случай, че стоката се продава в комплект от 2 или повече бройки, това задължително е указано в профила на самата стоката.

Чл.34(1) Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в профила на стоката.

(2) Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиент

Чл.35. Разходите за доставка на поръчаните продукти на територията на Република България са за сметка на Клиента, в случай, че изрично не е уговорено друго между страните.

IX. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.36. Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупка от разстояние, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл.37(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от „Феръс“ ЕООД са определени в профила на всяка стока в сайта www.ferrousbg.com.

(2) Стойността на пощенските и транспортните разходи, не са включени в цената на стоките, а се определят от куриерската фирма, с която „Феръс“ ЕООД работи.  

(3) „Феръс“ ЕООД посочва преди сключването на договора общата стойност на всички, съдържащи се в поръчката, стоки.

(4) В случай, че при приемане на поръчаната стока, същата е с нарушена цялост на опаковката, има видим дефект или липсваща част, потребителят е длъжен да уведоми куриерската фирма и да се свърже с „Феръс“ ЕООД, за своевременно отстраняване на дефекта.

Чл.38(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, като предварително се свърже с „Феръс“ ЕООД, за да уточни по какъв начин ще върне поръчката.

(2) Потребителят може да върне поръчаната стока, в срока, посочен в ал. 1, в случай, че:

  1. Върху поръчаната стока няма следи от употреба;
  2. Поръчаната стока е в оригиналната си опаковка;
  3. Бъде представен документ, удостоверяващ закупуването и получаването на поръчаната стока.

Чл.39. (1) За да се върне стока, закупена от Феръс ЕООД, е необходимо да потребителят да направи следното:

1.Да изтегли формуляра за връщане на стока (Образец 1 към настоящите Общи условия), да попълни необходимите данни и да го изпрати на и-мейл адрес:  ferrousbg@gmail.com или на адрес: област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к.4400, ул.“Казармена“ № 2

 1. Да се свърже с нас на телефон 0893339010, 0896 333 451, като ни уведоми, че иска да упражни правото си на отказ на поръчаната стока.

(2) За валидно уведомление за право на отказ се счита, изпратено до Доставчика в срока, определен в чл. 42 (1).

(3) В случай на упражнено право на отказ от договор за продажба от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоката обратно на посочен от интернет страницата адрес, не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаването й. Всички преки разходи по връщането на стоката, в това число и транспортните, са изцяло за сметка на потребителя.

(4) Клиентът има право да получи стойността на върнатата стока, съгласно представените документи за покупка. Възстановяването на платената сума за покупката се извършва в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора по представена от клиента банкова сметка или по друг начин, изрично уговорен между страните. В случай, че плащането се извършва по банков път титулярът на банковата сметка трябва да бъде същият, поръчал стоките от „Феръс“ ЕООД.

(5) „Феръс“ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на „Феръс“ ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

(6) В случаите, когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите¹, той не може да се възползва от правото на отказ.

(7) „Феръс“ ЕООД може да откаже на потребител да упражни правото си на отказ от договора за разстояние, в случай, че не е изпълнена някоя от предпоставките на чл. 38,39 от настоящите Общи условия или в случай, че е налице законова причина.

Чл.40. Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилага за договори:

 1. За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2.При доставка на индивидуално изработени по поръчка на клиента стоки;

 1. При стоки с нарушена цялост на оригиналната опаковка

Чл.41. При влязъл в сила отказ, стоката, трябва да бъде върната и възстановена на Доставчика. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това в полза на Доставчика.

Чл.42.(1) Клиентът има право да нанася промени в поръчката си (освен ако не се отнася за изработка на стока по предварително уточнени изисквания) до момента на предаване на стоката от Доставчика на куриерската фирма. Ако промяната се извършва след този момент, на клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната от него поръчка.

(2) За промени, моля, свържете се с нас на ferrousbg@gmail.com,или на телефон 0893339010, 0896 333 451

¹§ 13 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП: „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

X. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.43.(1) Феръс ЕООД гарантира, че всеки продукт, продаден от първа ръка на краен клиент, е без дефекти както в компонентите и материала, така и в изработката при нормална употреба определена в ръководствата на потребителя и посочена в „Инструкции за монтаж и безопастна употреба“ –  https://ferrousbg.com по време на гаранционния срок.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка.

Чл.44. Гаранцията за продукт е стандартна и касае само производствени (фабрични) дефекти на стоките, предлагани от „Феръс“ ЕООД за срок от 24 месеца след закупуването им.

Чл.45.(1) Договорът за покупка от разстояние (касов бон, разписка за пощенски паричен превод, фактурата), оригиналната опаковка на продукта, както и всички други документи за получената стока, се запазват от клиента до изтичане на гаранционния срок.

(2) Стоки, предоставени за рекламация, се разглеждат само след прeдоставяне на документите, посочени в ал. 1, доказващи закупената стока от „Феръс“ ЕООД.

Чл.46(1) „Феръс“ ЕООД си запазва правото да откаже гаранционни условия при спорни условия или при повреди и дефекти, които са по вина или причинени от клиента.

(2) Гаранцията не покрива вреди:

  1. Когато потребителят не е предявил претенцията си по установения ред;
  2. Когато потребителят не представи документи, удостоверяващи закупуването на съответната стока (касов бон, фактура), документ, от който да е видно кога е получена (доставена) стоката, ако същата е получена с куриер и други документи, ако са необходими;
  3. Закупеният продукт е монтиран на лек автомобил или джип при неспазване на предписаната от Феръс ЕООД технология за монтаж или от лице, без необходимата техническа компетентност, посочени в „Инструкции за монтаж и безопасна употреба” или на https://ferrousbg.com;
  4. Когато се установи, че повредата е в следствие на пренатегнати или недобре затегнати болтове, при монтажа на фланци.
  5. Когато е правен опит за отстраняване на повредата (дефекта) от неупълномощени или некомпетентни техничеки лица;
  6. Когато не са спазени условията за експлоатация и монтаж;
  7. Когато стоката е с лош външен вид или с механични нарушения по външната част на корпуса, причинени от удар, механична повреда, шофиране с несъобразена скорост, повреди в ходовата част или спирачната система на автомобила или други видими забележки, умишлено причинени от потребителя или трето лице;
  8. Когато стоката е повредена в резултат на влияние на външни фактори, като природни бедствия или форсмажорни обстоятелства или при неправилна грижа за автомобила.
  9. Когато стоката е увредена при транспортирането или от неправилно съхранение от потребителя (например, наличие на корозия, механични повреди или липса на съставни елемнти и др.)
  10. Когато потребителят е използвал закупената стока за цели и условия, за които не е била предназначена (например неподходяш  модел джанти/гуми; участие в спортни състезания; шофиране по терени, неразрешени за движение от автомобили и др.)
  11. Неизправността (дефекта) е вследствие на естествено износване.

Чл.47(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба от разстояние, се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, като за целта не се изискват допълнителни такси или разноски от потребителя.

(3) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. Намаляване на цената.

(4) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(5) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(6) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(7) Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция

Чл.48. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока,  но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Чл.49(1) При подаване на рекламация потребителят задължително попълва заявление, като към него прилага и документите, на които се основава претенцията  му:

  1. касова бележка или Разписка за пощенски паричен превод или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
  4. снимков материал, ако е необходимо.

(2) За да бъде валидно приета рекламацията, „Феръс“ ЕООД предоставя на потребителя Констативен протокол за приемане на рекламация, копие от който се дава на потребителя.

(3) След, като стоката е приета и дефектът е отстранен, същата се връща на потребителя с Констативен протокол за връщане на стоката след предявена рекламация. В случай, че дефектът на стоката е такъв, че същата не може да бъде ремонтирана, потребителят може да поиска връщане на цената или замяната й с друга, като това също се отбелязва в констативния протокол за връщане.  

Чл.50. В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока, в зависимост от процентното износване на фланците/ елементите, поръчани от „Феръс“ ЕООД.

Чл.51. „Феръс“ ЕООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на фланците/ елементите, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта в сервиза на Дружеството, включително и за проведения процес на рекламация.

Чл.52. За неуредените въпроси в настоящия раздел се шрилага Закона за защита на потребителите.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.53(1) „Феръс“ ЕООД е собственик на сайта www.ferrousbg.com. Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт. Съдържанието или част от него, текстовете, документите, графиките и изображенията, структурата и дизайна на страниците не може да се възпроизвежда, копира, публикува, съхранява, преработва, създава вторични материали на базата на съдържанието на сайта, редактира или разпространява по всякакъв начин пред неограничен кръг от лица, както и да се използва за каквито и да е публични или търговски цели без писмено запитване и получено съгласие на/от собственика „Феръс“ ЕООД, на и-мейл: ferrousbg@gmail.com или на адрес:

(2) Трети лица имат право да използват сайта или части от него само след изрично разрешение от „Феръс“ ЕООД, като в този случай се поставя задължително линк към оригинала или началната страница на сайта www.ferrousbg.com и се цитира авторът на използвания материал. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права на притежателя на сайта www.ferrousbg.com  или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

(3) Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане, или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо съдържание е изрично забранена. Разпространяването на невярна, изопачаваща, заблуждаваща или подвеждаща информация относно съдържанието на сайта или части от него, както и във връзка с предлаганите на сайта стоки или услуги, техния произход, цена, начин на предлагане и всички други характеристики е забранено.

Чл.54. Доставчикът като създател и собственик на сайта на www.ferrousbg.com, разрешава ползвателят да зарежда и разглежда всички материали и снимки, които са публикувани в него единствено за лична употреба с нетърговска цел и при условие че спазва и се съобразяват с всички авторски права и съответните означения.

Чл.55. Снимките в този Сайт са авторски и носителят на авторското право е дружеството “Феръс” ЕООД. Не се разрешава материали /снимки/ от него да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена, търговска или друга цел, без изричното разрешение на собствениците на сайта.

Чл.56. Употребата на публикуваните в този сайт материали, в други сайтове, без изричното разрешение на „Феръс“ ЕООД е забранена.

XII. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (КУКИТА

Чл.57(1) Интернет страницата на Дружеството използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки файлове, съставени обикновено от букви и цифри, които се изтеглят на устройството на ползвателя при получаване на достъп до сайта.

(2) Бисквитките се ползват, за да могат уебсайтовете да работят, или да подобряват своето изпълнение.

(3) „Бисквитките“ се създават, когато браузърът на даден ползвател (потребител) зареди определен уебсайт. Уебсайтът изпраща информация към браузъра, която в последствие създава текстов файл. Всеки път, когато ползвателят (потребителят) се връща в един сайт, браузърът възобновява и изпраща този файл към сървъра на сайта. „Бисквитките“ имат няколко функции, включително събиране на информация и запомняне на потребителските предпочитания и като цяло – улесняване на ползвателя (потребителя) при ползване на сайта.

(4) „Феръс“ ЕООД използва „бисквитки“ за изпълнението на някои функции, а именно: улесняване на навигацията в нашия сайт и ползването на неговите функции, с цел осигуряване на безпроблемно обслужване; подобряване на нашия сайт; осигуряване на персонализирани функции, докато сърфирате в нашия сайт; доставка на целево рекламиране; събиране на информация за това как ползвате нашия сайт, за да можем да осигурим по-добро обслужване чрез преценка на това кои области от нашия сайт представляват най-голям интерес за ползвателя (потребителя), за да ги запомним при следващото му посещение.

Тези „бисквитки“ са изброени по-долу:

  • Тип 1: Абсолютно необходими „бисквитки“ – Тези „бисквитки“ са необходими, за да може ползвателя (потребителя) да сърфира в нашия сайт и да ползват неговите функции, които включват, освен всичко останало, достъп до защитени зони, без да се налага многократно влизане и запомняне на действията на ползвателя (потребителя) във всяка страница по време на една сесия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Без тези „бисквитки“ „Феръс“ ЕООД не може да гарантира нито качественото изпълнение на нашия сайт, нито онлайн сигурността по време на сесии на нашите ползватели (потребители).

  • Тип 2: „Бисквитки“ за подобряване на производителността – Този тип „бисквитки“ използват, главно тези на Google Analytics, за събиране на информация за това как ползвателя (потребителят) използват нашия сайт. „Феръс“ ЕООД събира такава информация, като например частта от страницата, която е натисната, броя на посетените страници, дължина на всяка от сесиите и съобщения за грешка, ако има такива, с цел подобряване на нашия сайт и осигуряване на по-качествено обслужване на ползвателя (потребитя).

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля да се има предвид, че „Феръс“ ЕООД е конфигурирало услугата на Google Analytics по такъв начин, че да избегне разпознаването на ползвателя (потребителя), като маскираме IP адреса му.

  • Тип 3: „Бисквитки“ за подобряване на функционалността – Този тип „бисквитки“ позволява да се запомнят изборите, които ползвателя (потребителя) правят на сайта на Дружеството, като например въвеждане на данни, език и техните предпочитания. С помощта на тази информация, „Феръс“ ЕООД може да осигури персонализирани функции на своите ползватели (потребители), когато сърфират в сайта на Дружеството.

ЗАБЕЛЕЖКА: „Феръс“ ЕООД използва бисквитки, за да удостоверява и определя кога ползвателят (потребителят) е влязъл в системата, за да може да улесним достъпа до нашите услуги и да показваме подходящото съдържание и функции.

  • Тип 4: „Бисквитки“ за таргетиране и реклама на трети страни – Когато ползвателят (потребителят) посещава сайта на Дружеството, някои от тези „бисквитки“ могат да бъдат поставени на компютъра на ползвателя (потребителя) и да се използват от трети страни с позволение на ползвателя (потребителя), за рекламни цел. Това става, когато сайтът, който се посещава, включва съдържание, показано от сайт на трета страна, или натиснете на бутона за споделяне на сайта на Дружеството и компютърът на ползвател (потребителя) получи „бисквитки“ от третата страна. Тези трети страни включват провайдъри на социални медии, като Facebook или YouTube, които предоставят услуги, както на нашите ползватели (потребители), така и на „Феръс“ ЕООД. Тези „бисквитки“ позволяват на трети страни да събират и запазват информация, като например потребителски предпочитания и посетени страници за рекламни цели или подобрение на услуги.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сайтът на Дружеството няма контрол върху тези бисквитки от трети страни и следователно не носим отговорност в това отношение. Моля, обърнете се към въпросните уебсайтове за техните политики относно „бисквитките“.

  • Моля ползвателят (потребителят) да има предвид, че нашият сайт използва и услугата на Google AdWords за целите на ремаркетинг, но както бе отбелязано и по-горе, Дружеството няма контрол върху тези „бисквитки“ и съответно не може да бъдем подвеждани под отговорност в това отношение. Ако искате да отхвърлите този тип „бисквитки“, моля деактивирайте ги на този линк: http://www.google.com/settings/ads

Чл.58. Предотвратяване на „бисквитки“- Възможно е да бъдат деактивирани един или повече видове „бисквитки“, използвани от сайта на Дружеството.

Моля да се има предвид, че всеки ползвател (потребител) може да предотврати „бисквитките“, като промени настройките на браузъра, който използва.

Чл.59. Лични данни от “бисквитките” – Сами по себе си, “бисквитките” не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата на сайта от ползвател (потребителя). Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

Чл.60(1) Сигурност и конфиденциалност – бисквитките НЕ са вируси. Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.

(2) Бисквитките могат да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер).

ЗАБЕЛЕЖКА: Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 61(1) Доставчикът и ползвателите на сайта се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на кореспонденция съгласно настоящите Общи условия или всяка друга информация, която страните считат за конфиденциална.

(2) Ползвателите и Доставчикът се задължават, че след изтичане на срока и целта, за която се обработват или съхраняват личните им данни, да не правят публично достояние писмена кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и др.

Чл.62. В случай на противоречие между тези Общи условия и специални договорки между ползвателя (потребителя) и Дружеството, с предимство се прилагат клаузите на специалните договорки.

Чл.63. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целите Общите условия.

Чл.64. За неуредените в тези Общи условия въпроси, се прилагат законите на Република България.

Чл.65. Дружеството не е отговорно за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на сайта.

Чл.66. Дружеството си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Общи условия или срещу доказан неправомерен достъп до сайта на Дружеството.

Чл.67. Ако някоя разпоредба от Общите условия се явява неравноправна в гореизложения смисъл, то тя остава неприложима в отношенията с ползвателите (потребителите).

Чл.68. Ако някоя разпоредба от Общите условия се явява незаконосъобразна, не води до незаконосъобразност на целите Общите условия.

Чл.69. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.70. За всички възникнали въпроси по прилагането, изменението и допълнението на настоящите Общи условия, моля да се обърнете към „Феръс“ ЕООД  на посочените форми за контакт:

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За целите на настоящите Общи условия, използваните в текста термини имат следното значение:

Под „САЙТ“ се разбира уебсайт, т.е. това е кратката му форма, и представлява съвкупност от уеб страници, които се базират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP.

„IP АДРЕС“ („IP ADDRESS“)“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 „ОПЕРАТОР НА САЙТ“ е разбира търговското дружество собственик на домейна:  www.ferrousbg.com, което е „Феръс“ ЕООД

 „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска и професионална дейност.

„ТЪРГОВЕЦ“ е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. В настоящия случай „ТЪРГОВЕЦ“ е и „Феръс“ ЕООД, с ЕИК: 205001089, седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к.4400, ул.“Казармена“ № 2, представлявано от Управителя Бончо Илиев Луджев

„ДОСТАВЧИК“ е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.

„СТОКА“ е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

„СТОКИ, ИЗРАБОТЕНИ ПО ПОРЪЧКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“ са стоки, които не са изработени предварително, а са изработени въз основа на индивидуален избор или решение на потребителя.

„УСЛУГА“ е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

„КЛИЕНТ“ е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия.

„ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ“ е всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

Настоящите Общи условия са утвърдени от Бончо Луджев – Управител на  „Феръс“ ЕООД и влизат в сила от 01.01.2020

Този сайт използва “бисквитки”, за да подобри вашето сърфиране. Научете повече тук.