Рекламации - Ferrous - Автомобилни фланци
Количка

Рeкламации

Според Закона за защита на потребителите:

     Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален¹ в сравнение с другия.

     Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

     (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

     (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

     (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Чл.114 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

        Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

        Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

¹ Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Подаване на рекламация

 1. При подаване на рекламация потребителят попълва Заявление Рекламация, като задължително към него прилага и документите, на които се основава претенцията му:
  • касова бележка, разписка за пощенски паричен превод или фактура;
  • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  • снимков материал, ако е необходимо.

За да бъде валидно приета рекламацията, „Феръс“ ЕООД предоставя на потребителя Констативен протокол/Акт за приемане на рекламация, копие от който се дава на потребителя.

След, като стоката е приета и дефектът е отстранен, същата се връща на потребителя с Констативен протокол/акт за връщане на стоката след предявена рекламация. В случай, че дефектът на стоката е такъв, че същата не може да бъде ремонтирана, потребителят може да поиска връщане на цената или замяната й с друга, като това също се отбелязва в констативния протокол за връщане. 

 1. В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока, в зависимост от процентното износване на фланците/ елементите, поръчани от „Феръс“ ЕООД.
 2. „Феръс“ ЕООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на фланците/ елементите, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта в сервиза на Дружеството, включително и за проведения процес на рекламация.
 3. За неуредените въпроси се прилага Закона за защита на потребителите.

Този сайт използва “бисквитки”, за да подобри вашето сърфиране. Научете повече тук.